Website disclaimer Visit Holland Festival

Het Visit Holland Festival wordt georganiseerd door ECE bv, verder te noemen de organisatie.

Toepasselijkheid

Op het bezoek aan en gebruik van de website (www.VisitHollandFestival.nl) van de organisatie zijn de voorwaarden van deze disclaimer van toepassing. Door deze website te bezoeken en gebruik te maken van de informatie die op deze website wordt geboden, gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, wordt u geacht de website niet te bezoeken en informatie die aangeboden wordt via deze website niet te gebruiken. De organisatie wijst u erop dat deze voorwaarden op ieder moment gewijzigd kunnen worden, u wordt daarom geadviseerd regelmatig deze disclaimer te checken.

Aansprakelijkheid

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel de informatie zorgvuldig is samengesteld, kan de organisatie niet instaan voor de juistheid, volledigheid en/of actualiteit van de geboden informatie. De geboden informatie kan door de organisatie te allen tijde gewijzigd worden en behoeft geen nadere berichtgeving.

De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het gebruik van de website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van virussen of bugs of de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van de orgaisatie.  De organisatie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud of de betrouwbaarheid van websites van derden waarnaar op de website van de organisatie met een hyperlink of op een andere manier wordt verwezen.

E-mail disclaimer Visit Holland Festival

Ondanks nadrukkelijke zorg en aandacht voor de kwaliteit van de inhoud van berichten kan de organisatie niet garanderen dat de informatie ten allen tijden volledig en nauwkeurig is.

Berichten – inclusief eventuele bijlage – is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en is vertrouwelijk van aard indien dit expliciet wordt vermeld of zulks redelijkerwijs verondersteld kan worden. Het is in voornoemde situatie niet toegestaan berichten, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken, te kopiëren dan wel te verspreiden.

Indien u berichten – inclusief eventuele bijlage – onbedoeld ontvangen heeft, wordt u vriendelijke verzocht de afzender terstond te informeren en dit bericht en alle kopieën ervan te verwijderen.

De organisatie is niet aansprakelijk voor eventuele virussen in berichten of in enige bijlage dan wel voor enige schade veroorzaakt door zulke virussen. De organisatie staat door elektronische verzending niet in voor de gevolgen van en/of schade ontstaan door het onjuist, onvolledig en/of niet-tijdig versturen en ontvangen van de inhoud van berichten.